✔اصول مدیریت و سرپرستی چیست?

✔اصول مدیریت و سرپرستی چیست?

وظایف و مسئولیت های افراد سازمان باید کاملا از قبل مشخص شده باشد. معمولا وقتی به کسی وظیفه کاری داده می شود، قبل از هر چیز باید بداند از او چه می خواهند و وسایل و ماموریت ها شخص کدام هستند. افراد باید در انجام دادن وظایف خود هدایت شوند. هر فردی در سازمان علاقمند به آگاهی از اتفاقاتی است که در سازمان رخ می دهد و به کار پرسنل ارتباط دارد. فعالیت اعضای سازمان باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر کار افراد گروه مورد توجه باشد کارمندان بیشتر به کار علاقه مند خواهند شد.

کار نا موفق باید مورد انتقاد قرار بگیرد. انتقادات باید خصوصی انجام گیرد تا جنبه عملی داشته باشد. عیب جویی در حضور دیگران ممکن است سبب ناراحتی بقیه اعضا گردد. به خدمتکاران سازمان باید باید اجازه داد تا مسئولیت های بیشتری را بپذیرند. سرپرست موفق کسی است که بتواند شخص با لیاقتی را جانشین خود نماید. کارکنان باید برای استعدادهای خود تشویق شوند. سرپرستانی در کار موفق می شوند که بتوانند عملکرد افراد تحت سرپرستی خود را به کار بیندازند تا با استفاده از پیشنهادات و عقاید جدید آنان، روز به روز بر موفقیت کار می افزاید. محیط کار باید تمیز و بهداشتی باشد و از هر گونه آلودگی به دور باشد. بسیاری از سرپرستان نه تنها در انجام کارهای کم خطر به مسایل بهداشتی و مصونیت محیط کار توجهی ندارند بلکه در کارهای خطرناک هم، توجهی به مساله خطر نمی نمایند.