تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA)

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA)

عبارت Measurement system Analysis که همان MSA میباشد به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است.این ابزار درصد خطا را درعوامل موثر بر سیستم اندازه گیری مشخص میسازد.با توجه به اینکه استفاده از ابزار اندازه گیری، یک روش عادی بوده و جزء جدایی ناپذیر تحلیل کیفیت محصولات است واعتبار آن به کیفیت سیستم اندازه گیری و ارقام حاصل از آن بستگی دارد، استفاده از روش آنالیز سیستم اندازه گیری بعد از کالیبراسیون، مؤثرترین روش تعیین توانایی ابزار اندازه گیری تحت وضعیت عملیات حقیقی است. با محاسبه شاخص های توانایی ابزار اندازه گیری، می توان تغییرات ذاتی هر وسیله اندازه گیری را بررسی کرد. در حال حاضر تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) یکی از کاربردی ترین مباحث رشته “مهندسی صنایع”  در حوزه کیفیت می باشد که توجه خاصی در صنعت به آن شده است.  به طور کلی یکی از قسمت های مهم و طراحی آزمایشات، وجود سیستم اندازه گیری کارآمد برای جمع آوری اطلاعات است درواقع یک سیستم اندازه گیری عبارت است از مجموعه ای از رویه ها ،اندازه گیری ها و اشخاصی است که این انداره گیری ها را انجام می دهند. تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری برای بررسی ظرفیت سیستم اندازه گیری از طریق ویژگی های آماری مربوطه استفاده می شود.

هدفMSA

MSA در واقع یک راه حل تجربی و محاسباتی است که بررسی می کند پراکندگی فرایند اندازه گیری چه میزان از پراکندگی کل را تشکیل میدهد و هدف آن حصول اطمینان از توانایی لازم ابزارهای اندازه گیری و تلاش برای به حداقل رساندن پراکندگی های اندازه گیری است.

کاربرد های MSA

 • ایجاد معیاری برای پذیرفتن ابزار اندازه گیری جدید
 • ایجاد امکان مقایسه بین ابزارهای اندازه گیری مختلف
 • ایجاد امکان مقایسه بین ابزارهای اندازه گیری قبل و بعد از تنظیم یا تعمیر
 • اندازه گیری پراکندگی قطعات در یک فرایند یا محصول
 • مقایسه راه حلهای اندازه گیری بازرسی پایانی پیمانکاران فرعی از طریق روش های اندازه گیری و بازرسی مواد ورودی
 • به وجود آوردن اساس و مبنایی جهت مقایسه یک ابزار اندازه گیری با دستگاه اندازه گیری دیگر
 • تدوین دستورالعمل برای تحلیل ابزار اندازه گیری که تصور می شود کارایی لازم را نداشته باشد.
 • ایجاد راه حل مناسبی جهت اطمینان یافتن از میزان نوسانات موجود از فرآیند تولید ومورد تایید بودن قابلیت و توانایی فرآیند
 • بررسی توانایی سیستم اندازه گیری فعلی و اینکه آیا نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟
 • به وجود آوردن مبنایی جهت تعیین زمان های کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری
 • ابزارهای ذکر شده در طرح کنترل با اولویت ابزارهایی که برای مشخصه های بحرانی یا ویژه محصول و فرآیند تعیین شده اند و ابزارهایی که برای اجرای SPC استفاده می شوند.

انواع نوسانات در سیستم اندازه گیری:

 • ثبات: عبارت است از کنترل آماری یک فرآیند اندازه گیری با توجه به موقعیت آن در طول زمان.
 • دقت: عبارت است از نزدیک بودن مقادیر اندازه گیری شده، هنگامیکه تکرارهای اندازه گیری روی قطعه ثابت انجام می پذیرد.
 • ارتباط خطی:عبارت است از تغییرات گرایش در گستره طبیعی و عملیاتی یک سیستم اندازه گیری.
 • تکرار پذیری:عبارت است از نوسانات ایجاد شده از یک سیستم اندازه گیری هنگامیکه یک ابزاراندازه گیری به وسیله یک بازرس چند بار برای اندازه گیری یک مشخصه خاص از قطعه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تجدید پذیری:عبارت است از نوسانات بین میانگین اندازه گیری های به دست آمده، هنگامی که چند بازرس با یک ابزار مشخصه ای از قطعه را اندازه گیری می نمایند.
اصولی که قبل از انجام تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری(MSA) باید مورد توجه قرار گیرند:
 • کالیبراسیون ابزار اندازه گیری باید قبل و بعد از هر یک از روش های بالا کنترل شوند و در صورت نبودن کالیبراسیون ، MSA مجدد تکرار شود.
 • اشخاصی که برای آزمایش انتخاب میشوند باید افرادی باشند که به طور معمول این کار را انجام می دهند.
 • نمونه برداری ها به صورت کاملا آگاهانه و به وسیله یک شخص با تجربه انتخاب شوند.
 • در انجام محاسبات و ایجاد نمودارها از نرم افزار قدرتمند Minitab استفاده شود.
 • ابزار و تجهیزات از قدرت تشخیص دهی خوبی برخوردار باشند.
 • شرایط محیطی غیر عادی وجود نداشته باشد. (Routines Condition)

جمع بندی

انطباق پذیری فرایند و محصول توسط اندازه گیری های صورت گرفته توسط سیستم اندازه گیری تعیین میشود.اگر فرایند اندازه گیری در طی زمان دچار تغییرات شود.توانایی استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری ها کاهش می یابد. به این ترتیب استفاده از یک سیستم اندازه گیری پایدار برای اندازه گیری قابلیت فرایند در محیط کسب و کار و محاسبه کردن نیاز مشتریان امری ضروری و کاربردی است که روش MSA یکی از بهترین راه حل هاست.

به امید آن که مقاله آموزشی MSA برای شما در جهت ورود به بازار کار مهندسی صنایع  مفید واقع گردد.