دوره ی آموزشی سامانه ستاد برای کارکنان شهرداری قزوین برگزار شد

دوره ی آموزشی سامانه ستاد برای کارکنان شهرداری قزوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی؛ این دوره مورخ 19/08/1399 با هدف آشنایی هرچه بیشتر کارکنان شهرداری قزوین با سامانه ستاد (خرید جزئی و متوسط) به مدت دو روز به صورت آنلاین برگزار شد.

مولاوردیخانی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی گفت: در این دوره نزدیک به 50 نفر از مدیران و کارشناسان مالی،انبارداری و سایر کارکنان شهرداری قزوین با تدریس استاد برجسته آموزش دیدند. گفتنی است که در چند سال اخیر جهت سهولت و شفافیت، سایتی   به نام سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (که به اختصار ستاد ایران گفته می‌شود) به آدرس www.setadiran.ir جهت برگزاری مزایدات و مناقصات سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی ایجاد شده است که شامل سه بخش مزایده، مناقصه و خرید جزئی و متوسط