5شاخصه اصلی مدیریت

5شاخصه اصلی مدیریت

برای اداره روان هر سازمانی باید اصول اساسی مدیریت در آن پیاده‌سازی گردد و این امر مستلزم درک صحیح 4 وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل می‌باشد. در این مقاله بر آنیم تا به طور خلاصه این وظایف را مورد بررسی قرار دهیم.
هر سازمانی اعم از خوب یا بد، بزرگ یا کوچک نیازمند متدها، رویه‌ها و برنامه‌های مناسب برای یک عملکرد اثربخش می‌باشد، برای این منظور باید اصول مدیریتی جهت تحقق چشم‌اندازهای مدیریتی در سازمان پیاده‌سازی و بهبود یابد.

شاخص‌ها

– برنامه‌ریزی
– سازماندهی
– هدایت/ رهبری
– کنترل
– کارمندیابی- وظیفه‌ی پنجم

وظایف مدیریت توسط هنری فایول، نظریه‌پرداز فرانسوی مطرح گردید که این وظایف تاثیر بسزایی در شکل‌گیری بسیاری از مسائل مدیریتی داشتند. او در ابتدا پنج وظیفه مدیریتی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی ، همکاری و کنترل را مطرح نمود. متون جدید این پنج وظیفه را به چهار مورد تقلیل دادند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می‌باشد که این وظایف سازمان ­را به سمت سازمانی منسجم پیش خواهد برد