وبینار DOE در جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد

وبینار DOE در جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد

طبق یک تعریف کلی آزمایشات DOE روشی است ، آماری و یکز از  ابزارهای مهندسی کیفیت می باشد که ابتدا موارد تغییر پذیر فرآیند را شناسایی می کند  و سپس بهترین مقدار فرایند را برای بهترین کیفیت مشخص می نماید.
به کمک طراحی آزمایشات DOE می توان در یک زمان چندین متغییر فرآیند را تغییر داده و از طریق آماری تعیین کرد که کدام متغییر و یا ترکیبی از متغییر ها ، بیشترین تاثیر را بر نتیجه دارد.

به طور کلی کاربرد طراحی آزمایشات DOE در فعالیت های طراحی مهندسی شامل طراحی و توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات، بهبود کیفیت و فرآیند، استقرار کنترل فر آیند اماری  SPCو … می باشد . 

برخی از عمده ترین اهداف طراحی آزمایش (DOE)  عبارتند از: کسب حداکثر اطلاعات و شناخت از فرآیندها، صرف حداقل هزینه ها، کسب حداقل زمان برای اجرای فرآیندها و …

این دوره در هفته گذشته بصورت وبینار آموزشی توسط جهاددانشگاهی استان قزوین برگزار شد. علاقه مندان به شرکت در دوره میتوانند از طریق دپارتمان صنعت این واحد اقدام به ثبت نام رایگان نمایند