تعریف مالیاتی

تعریف مالیاتی

1.مالیات

وجوه نقد و غیر نقد که به ‌موجب قانون و برای تأمین مخارج عمومی و به‌طور بلاعوض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت پرداخت می‌‌شود.

2.مودی مالیاتی

شخصی که مسئول پرداخت مالیات است.

3.مالیات ابرازی

مالیاتی که مودی مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی ابراز می نماید. این مالیات با یستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود و در غیر این صورت قابل وصول از طریق اجرا ئیات خواهد بود.

4.مالیات تشخیصی

پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم و رسیدگی ماموران مالیاتی، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات (با تعیین مالیات و یا معاف از آن) اقدام می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته می شود.

5.مالیات قطعی

اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیصی خود اعتراض نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه در تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری نماید مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی شناخته خواهد شد.

6.مالیات از مهم‌ترین منابع درآمد دولت‌ها در سراسر جهان است.