مسئول ایمنی کیست؟

مسئول ایمنی کیست؟

مسئول ایمنی بفردی گفته میشود که عهده دار مسائل ایمنی ، بهداشت کارگران حین کار در کارگاه میباشد.

مسئول ایمنی میبایست مدرک  HSE  بهداشت ویا مدرک  HSE  جهاددانشگاهی داشته باشد.

مسئول ایمنی بفردی گفته میشود که عهده دار مسائل ایمنی ، بهداشت کارگران حین کار کارگاه میباشد.

مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت بهداشت و جهاد دانشگاهی دوره مسئول ایمنی برگزار میکند دوره ایمنی وبهداشت 40 ساعته ، دوره ارزیابی ریسک 16 ساعت توسط مدرس اداره کار تدریس شده سپس ازمون گرفته شده چنانچه متقاضی نمره مربوطه اخذ نماید گواهینامه مسئول ایمنی توسط مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت بهداشت صادر میگردد. بنابراین فراگیران دوره جهت تکمیل رزومه کاری اقدام مینمایند جهت استخدام بعنوان مسئول ایمنی مشغول بکار میشوند.

کارگاه فعال حتما میبایست مسئول ایمنی داشته باشد کارفرمایان موظف شده اند حتی یکنفر مسئول ایمنی جهت بررسی مسائل بهداشتی ، ایمنی کارگاه استخدام نمایند حتی اداره کار استانها جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری موظف کرده کارگاه بابت هر 25 نفر یکنفر مسئول ایمنی فعال داشته باشد

وظایف مسئول ایمنی:

مسئول ایمنی ویا افسر ایمنی ( افسر  HSE  ) کارگاه وظیفه :

طرح مسائل ، مشکلات ایمنی حفاظتی همچنین ارائه پیشنهاد لازم جهت رفع ایرادات بکارفرما

نوشتن طرح  HSEPLAN  جهت پروژه کارفرما

انعکاس کلیه ایرادات ، نواقص حفاظتی بهداشتی ایمنی کارگاه

همکاری باکارشناسان بهداشت همینطور بازرسان اداره کار جهت اجرای مقررات ایمنی وبهداشت محیط کار

توجیه کارگران پیمان جهت حفظ مقررات ، ایمنی ، بهداشت محیط کار

همکاری باکارفرما جهت دستورالعمل لازم مربوطبه انجام مطمئن کار

پیگیری لازم جهت معاینات لازم قبل استخدام کارگران

بازدید ، معاینه ابزار کار

ثبت آمار حوادث کارگران

نصب شعار همینطور تابلو حفاظتی مکانهای پرخطر

بررسی مسائل حفاظتی ایمنی محیط کار

ارائه گزارش خرابی ابزار ایمنی محیط کار

ارائه گزارش حین اتفاق محیط کار

نظارت برنظم ، ترتیب ، ابزار حفاظتی ، ماشین الات